Ценовник


У циљу успостављања одрживог развоја, морају се успоставити одговарајући економски инструменти за њихово обезбеђивање – реалне економске цене воде и одвођење отпадних вода водећи рачуна о потпуној покривености трошкова, платежној способности становништва и привреде као и пројекцијама новчаних токова и инвестиција. Цене воде, одвођења отпадне воде и осталих комуналних услуга према калкулацији цена утврђује Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача.

ЈП Водовод Владичин Хан, тренутно послује по ценовнику од 26.09.2022., а на основу решења Скупштине општине Владичин Хан о давању сагласности на ценовник производа и услуга ЈП за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан бр. 06-80/18/22-I од 26.09.2022. године.

Ценовник је приказан у наставку:

Фиксне надоканаде
Назив ставке Цена (ДИН)
Такса за дистрибуцију воде за домаћинства по водомеру 86.50
Такса за дистрибуцију воде за правна лица за водомере профила до 1” по водомеру 173.00
Такса за дистрибуцију воде за правна лица за водомере профила до 1”-2” по водомеру 346.00
Такса за дистрибуцију воде за правна лица за водомере профила преко 2” по водомеру 692.00


Цена воде по категоријама корисника
Категорија корисника Јединица мере Цена (ДИН)
Домаћинства m3 57.50
Установe m3 99.00
Остали корисници m3 131.60


Цена канализације
Категорија корисника Цена (ДИН)
Домаћинства и установe 17.00
Остали корисници 29.90
Домаћинства која користе воду са сопствених водова а прикључени су на канализацију, обрачунава се по члану 5 m3 17.00


Продаја воде по цистерни
Категорија корисника Јединица мере Цена (ДИН)
У граду по цистерни 5,088.00
Ван града до 10 km по цистерни 7,066.00
Ван града од 10 до 20 km по цистерни 8,518.00


Ценовник за рад ровокопача
Врста услуге Јединица мере Цена (ДИН)
Рад ровокопача JCB ЗСХ радни сат 5,735.00
Рад ровокопача JCB ЗСХ по ископаном материјалу m3 767.00
Утовар материјала JCB ЗСХ m3 484.00
Транспорт JCB ЗСХ плаћа наручилац у једном правцу радни сат 5,735.00
Рад мини багера JCB 8018 радни сат 4,400.00
Транспорт мини багера JCB 8018 плаћа наручилац у једном правцу радни сат 4,400.00
Рад специјалног возила за одгушење канализације радни сат 5,500.00
Транспорт специјалног возила за одгушење канализације Удаљеност 5km - 15km 2,200.00
Транспорт специјалног возила за одгушење канализације Удаљеност преко 15km 5,500.00


Посебне комуналне услуге
Врста услуге Цена (ДИН)
Прикључна такса на водоводну мрежу до 2" 22,195.00
Прикључна такса на водоводну мрежу од 2"- ø200 36,994.00
Прикључна такса на канализацију 14,797.00
Прикључна такса пословног простора на водоводну мрежу од 1"- 2" 34,412.00
Прикључна такса пословног простора на водоводну мрежу од 2"- ø200 57,355.00
Прикључна такса пословног простора на канализацију 29,596.00
Одвајање двојног прикључка и регистрација потрошачког броја 11,470.00
Трошкови поновног прикључења због искључења са водоводне мреже (због неплаћених рачуна, по налогу санитарне инспекције и сл.) за физичка лица 11,470.00
Трошкови поновног прикључења због искључења са водоводне мреже (због неплаћених рачуна, по налогу санитарне инспекције и сл.) за правна лица 22,942.00
Издавање сагласности на пројектну документацију за физичка лица 11,470.00
Издавање сагласности на пројектну документацију за правна лица 22,942.00
Излазак на лицу места ради давања услова прикључка и сагласности удаљености до 2 km 2,754.00
Излазак на лицу места ради давања услова прикључка и сагласности удаљености преко 2 km 3,211.00
Давање услова на локацију за физичка лица 2,477.00
Давање услова на локацију за правна лица 4,659.00

На све ставке у ценовнику зарачунава се порез на додату вредност предвиђена законом о ПДВ-у за комуналне услуге.