Основни подаци о предузећу


Предузеће послује под именом: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈУ “ВОДОВОД” Владичин Хан.

Скраћено име: ЈП “ВОДОВОД” Владичин Хан.

Претежна делатност: 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Осим наведене претежне делатности, ЈП "Водовод" Владичин Хан се бави и другим делатностима као што су:

  • уклањање отпадних вода
  • постављање водоводних система
  • постављање канализационих система
  • изградња цевовода и др.

Матични број: 20663901

ПИБ: 106705866

ЈББК: 82617

Претежна делатност ЈП "Водовод" Владичин Хан је: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Предузеће самостално обавља послове одржавања водоводне и канализационе мреже, читања, наплате, књиговодствене послове, правне послове, за разлику од других водовода који за ове услуге ангажују трећа лица.