Историјат и општи подаци о предузећу


Формирањем предузећа за снабдевање града водом, 1964. године, започиње етапа интензивног експлоатисања резерви подземних вода. У развоју предузећа значајни догађаји су завршетак пројекта за изградњу канализације и његова градња током седамдесет година двадесетог века и постављање главног колектора за канализациону мрежу.

Дугорочна и трајна орјентација за снабдевање водом Владичиног Хана , приградских насеља и околних села, решена је завршетком и пуштањем у рад 1987. године водосистема “Полом”. Његова изградња обезбеђује здраву, хигијенски исправну воду многим будућим генерацијама.

Из градског водовода поред града Владичиног Хана снабдева се још 14 околних насеља, са укупно 15754 (66%) корисника, а одржавање мреже спроводи ЈП "Водовод".

Водоснабдевање градског водовода врши се из Власинског језера (довод воде за ХЕ "Врла 4"), преко постројења за прераду воде "Полом", инсталираног капацитета 125 л/с. Снабдевања водом спроводи се кроз два режима:

 • Редовно снабдевање водом из довода воде за ХЕ "Врла 4" у периоду када хидроелектрана ради (оквирно 11 месеци у току године)
 • Снабдевање водом из алтернативних бунара из изворишта "Сува Морава" у приобаљу Јужне Мораве чији капацитети не задовољавају у потпуности потребе града, у периоду ремонта ХЕ "Врла 4" (оквирно 30 дана у току године)

Радни капацитет пумпне станице "Сува Морава" којом се потискује вода из изворишта "Сува Морава" у дистрибутивни систем износи 60 л/с.

Постојећи главни објекти у водоводном систему Владичин Хан су:

 • Постројење за припрему питке воде „Полом“
 • Резервоар питке воде у саставу постројења
 • Главни резервоар „Калиманце1“
 • Стари резервоар „Калиманце“
 • Резервоар Кржинце 1
 • Резервоар Кржинце 2
 • Бустер станица Кржинце
 • Пумпна станица „Сува Морава“
 • Препумпна станица „Пољана 1“
 • Препумпна станица „Пољана“ 2
 • Препумпна станица Житорађе
 • Резервоар Житорађе
 • Препумпна станица Прибој
 • Резервоар Мазараћ